Tid til at stoppe op

Med store skridt nærmer den store ferie, sommerferien sig de sydslesvigske hjem. Feriekontoret har sendt de første børn af sted til Danmark, karakterbladene er blevet udleveret, eleverne har afleveret deres skolebøger, pedellerne rydder klasseværelser og organiserer håndværksarbejdet på institutionerne, og der bliver stille på skolerne, hvor der op til sommerferien har været meget travlhed med både karaktermøder, emneuger, eksaminer, dimissioner, fagfordeling, skemalægning, karakterindskrivning, årsplanlægning og pædagogiske eftermiddage.

Udo Jessen

Daginstitionerne er i fuld gang endnu, men også de lukker om få uger. Også samarbejdsrådene og styrelsen har haft de sidste møder inden ferien og samtidig de sidste møder i denne valgperiode. Der blev taget afsked , sagt tak for indsats og hilst på nye engagerede forældre.

Det har været tre travle år med mange udfordringer som f.eks. aktionsdagen for ligestilling i 2012, sammenlægningen af Ansgar Børnehaven med Hiort Lorenzen-Skolens Børnehave, et nyt revisionsselskab, tilskud fra Berlin, åbne styrelsesmøder, opsigelse af ÖPNV-kontrakter, fælles ledelse af daginstitutioner, arbejde i heldagskoleudvalget, central fordeling af elever i fællesskolerne, ferieplaner, budgetforhandlinger, regionale Fællesrådsmøder, udliciteringer af forsikringer, strøm, olie og gas, arkitektkonkurrencen for Gustav Johannsen-Skolen, ombygningsprojektet for Duborg-Skolen, om- og udbygningen af Jaruplund Højskole, udfordringen med hensyn til at finde en ny forstander for højskolen, indkøbspolitik, køb af grunde til og nybygning af vuggestuer i Flensborg og Slesvig, udbygning af daginstitutionspladser til børn under tre år i f.eks. Husum og Fredrikstad, debat af søskendereglen, møder i Samrådet, overenskomstforhandlinger, miljø- og energiudvalgsarbejde, videreudviklingen af helhedskonceptet for Sild, og ikke at forglemme alle de repræsentative opgaver, feriebørnsarbejdet, arbejdet i FUEV, udvikling af daginstitutionsområdet, skolesocialarbejdet, undervisningsdifferentieringen, en ny skolelov, beregningsgrundlag vedrørende tilskud fra Kiel, resultataftaler, projektansøgninger, fokusområder, inklusion, sydslesvigtingkonference eller sydslesvigkonference, kommunikations- og oplysningsprojektet, fælles budgetansøgning og så videre og så videre.

Den sidste valgperiode har ikke været kedelig. Og det vil den nye sikkert heller ikke blive, når den starter med vores første styrelsemøde den 1. september.
Men lige nu har vi stoppet op og forbereder os på ferien. Og lige inden den store ferie for alvor starter for alle, og elever, daginstitutionsbørn, ansatte på institutionerne og i centralforvaltningen går på tre, fire eller seks ugers ferie, vil jeg have lov til at sige tak. Tak til alle medarbejdere og folkevalgte, der dagligt er med til at gøre Skoleforeningen til det den er: En af Sydslesvigs drivkræfter. Vi alle er med til at gøre Danmark lidt større!

Vel mødt i det nye skoleår 2014 /15!

Udo Jessen