Skoleforeningen og Sydslesvigting

Sydslesvigsk Forenings (SSF) landsmøde besluttede i efteråret 2012 at gå ind i en tænkeproces om et Sydslesvigting som en slags demokratisk legitimation for ideer og beslutninger, som vedrører mindretallet som helhed.

Per Gildberg

Ideen er ikke ny, men har indtil nu ikke fundet den nødvendige opbakning i mindretallets organisationer, og specielt Skoleforeningen har meldt sin skepsis klart ud. Hvis argumentet for et Sydslesvigting er en mangel på indflydelse og engagement fra den »almindelige« mindretalsborger i den bestående mindretalsstruktur, er det min overbevisning, at det ikke passer for Skoleforeningens vedkommende.  

Skoleforeningen er som en forældrestyret og dermed brugerstyret forening bygget op omkring institutionernes Samarbejdsråd og det overordnede Fællesråd. De ansatte er repræsenteret i Samarbejdsrådet, dog sådan at forældrerepræsentantene har et talmæssigt flertal. Skoleforeningens Styrelse består af forældrerepræsentanter fra de 9 fælleskoledistikter. Formand og næstformand vælges af Fællesrådet. Med i Styrelsen sidder repræsentanter fra Direktionen  

Skoleforeningen modtager pengetilskud til skole- og børnehavedrift fra tysk og dansk side, og de demokratisk valgte råd i Skoleforeningen er overfor tilskudsgiverne ansvarlige for den korrekte anvendelse af midlerne. Ifølge vedtægterne er det utænkeligt, at Skoleforeningen vil kunne afgive suverænitet til et Sydslesvigting. Og hvad er så argumentet for at oprette endnu et »ting« uden kompetance?  

Teoretisk ville det være muligt at forandre Skoleforeningens vedtægter, men er det det, vi ønsker og hvad ville konsekvenserne være? Efter min overbevisning har Skoleforeningen gennem sine vedtægter en optimal demokratisk form. Den udelukker en majorisering af beslutningsprocessen gennem interesseorganisationer indenfor eller udenfor foreningen. Den fører til et højt engagementsniveau i foreningen og hos brugerne, fordi de føler, at de er med i beslutningsprocessen. Formen understreger, at skolerne er forældrestyret. Skoleforeningens forældre har som det vigtigste ansvaret for deres børn og dernæst at sikre, af det er de dygtigste og mest engagerede pædagoger, lærere og andre ansatte som får løn for at drive skolerne og dagistitutionerne.  

Det sydslesvigske Samråd er et forum, hvor de forskellige grupperinger indenfor mindretallet kommer sammen for at informere hinanden og drøfte forskellige emner. At tilskrive Samrådet en overordnet kompetance ville være at overdrive, men der træffes aftaler af overordnet betydning for mindretallet blot gennem argumentation, forståelse og indsigt. Samrådet har, efter ønske fra SSF, besluttet at indkalde de forskellige mindretalsforeninger og organisationer til samtaler omkring tanken om et Sydslesvigting. Her vil alle, også Skoleforeningen, have mulighed til at argumentere for deres standpunkter.

Per Gildberg