Samrådet på vej…

Åbenhed, mere dialog, lydhørhed over for basis, styrkelse af Samrådet og bedre synliggørelse af det samarbejdende Sydslesvig er nogle af de forventninger, der blev formuleret på Sydslesvigkonferencen først på året. Disse vigtige tilskyndelser og den brede opbakning til mindretallets pluralistiske opbygning giver os i Samrådet en stor forpligtigelse til at få justeret den eksisterende aftale.

Udo Jessen

I Skoleforeningens styrelse har vi taget tilskyndelserne til os. Og vi har udarbejdet forslag til, hvordan vi bedst kan komme videre med at styrke Samrådets indsats og samtidig udvise respekt for, at fællesskabet består af selvstændige og ligeberettigede foreninger med hver sin profil og sit opgaveområde.

Vores indsats har indtil nu ikke været forgæves. En del af vores forslag er allerede faldet i god jord i Samrådet. Som det vigtigste vil jeg nævne, at hver forening i Samrådet fremover selv skal bestemme, hvem den lader sig repræsentere af. Og hvem skal ellers skulle kunne bestemme, hvem der er foreningens lovlige repræsentant end den berørte forening selv?

Vi glæder os over, at det nu ser ud til, at Samrådets deltagende foreninger og organisationer bliver ligestillede. Der er opbakning til vores forslag om, at alle folkevalgte repræsentanter skal være valgbare, når der fremover skal vælges en formand for Samrådet.

Vi mangler dog endnu at nå finde løsninger på to områder. Det handler for det ene om at tillægge formanden nogle repræsentative opgaver og for det andet om SSFs tilsluttede foreningers status.

Som et resultat af de nuværende forhandlinger er der enighed om at opgradere formandsposten, idet man ønsker at forlade rotationsprincippet til fordel for et direkte valg af Samrådets formand. Derudover skal formanden fremover aflægge beretning om Samrådets arbejde ved den årlige Sydslesvigkonference. I Skoleforeningen synes vi rigtig godt om denne ide og støtter den helhjertet.

Som en naturlig konsekvens deraf bør Samrådsformanden også fremover få tillagt flere repræsentative opgaver. Vi mener, at det er en vigtig forudsætning for at kunne synliggøre et samarbejdende Sydslesvig, at formanden for Samrådet får mulighed for at være synlig på fællesskabets vegne.
Det vil være naturligt, at Samrådets formand varetager repræsentative opgaver som velkomster, lykønskninger, kondolencekort, talen ved Sydslesvigudvalgets besøg og andre repræsentative handlinger, hvor Samrådet og dets foreninger står som samlet afsender. Fordelene er mange og kan – som det til dels også hidtil er praktiseret – være med til at styrke det danske mindretals ansigt.

På det seneste møde i styrelsen blev der spurgt ind til, hvorfor SSF’s tilsluttede foreninger er repræsenteret i Samrådet, når de ifølge SSF’s vedtægter allerede har sikret deres indflydelse i SSF ved at kunne vælge tre repræsentanter og tre suppleanter til SSF’s hovedstyrelse.

Derigennem har de tilsluttede foreninger både direkte politisk indflydelse inden for SSF og fuldt stemmeret i Det Sydslesvigske Samråd som en selvstændigt agerende organisation. På det seneste Samrådsmøde var der enighed om at undersøge nærmere, hvilken begrundelse der er for denne særlige repræsentation.

Jeg mener helt bestemt, at de tilsluttede foreninger på grund af deres store folkelige arbejde fortsat bør være en del af Samrådet. Mit kompromisforslag går ud på at indføre en matematisk model, der sikrer en ligelig stemmefordeling blandt Samrådets foreninger og organisationer. Det handler i al enkelhed om at tildele hver forening tre stemmer. Denne model vil give SSF mulighed for at tildele de tilsluttede foreninger en eller flere af sine tre stemmer og derved sikre, at de tilsluttede foreninger fortsat har sæde i Samrådet. Modellen er velkendt fra andre sammenhæng, og SSF var fortaler for en tilsvarende løsning i FUEN. Således kan det undgås, at en enkelt forening opsummerer sin repræsentation. Jeg mener, at der er tale om et konstruktivt forslag, der kan være med til at løse overrepræsentationen på en elegant måde.

Skoleforeningen siger ja til forandring, ja til mere åbenhed og mere diskussion for at styrke samarbejdet i Samrådet og dermed i hele mindretallet. Og jeg håber inderligt, at vores argumentation vil kunne overbevise de andre Samrådsmedlemmer.

Vi arbejder på sagen.

Udo Jessen