Skoleforeningen: Vi sender alle 7. klasser på en dansk efterskole

Skoleforeningen sender alle unge i 7. klasse på et 24 timers efterskolebesøg i Danmark. Sydslesvigudvalget støtter projektet med tre millioner kroner.

Dkfaiefterskole -114037

Dansk Skoleforening for Sydslesvig har fået bevilliget tre millioner kroner fra Sydslesvigudvalget til blandt andet at gennemføre et projekt, der sender Skoleforeningens unge på efterskole. Projektet gennemføres i samarbejde med Grænseforeningen og Efterskoleforeningen i Danmark.

Formålet med projektet er at øge sydslesvigske unges kendskab til dansk sprog og kultur ved at stimulere interessen for efterskoleophold i Danmark. Projektet sender derfor fra næste skoleår alle elever i 7. klasse i Sydslesvig på et 24-timers efterskolebesøg. Allerede i indeværende skoleår satser projektet på at kunne sende 250 skoleelever afsted.

- I Skoleforeningen har kontakten til Danmark en meget stor betydning og vi har gang i mange forskellige aktiviteter, der allesammen har det samme formål, nemlig at fremme mødet mellem vores og rigsdanske elever, siger Skoleforeningens formand, Udo Jessen.

Gensidige bånd

Det er afgørende for de fremtidige gensidige bånd mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Danmark at etablere flest mulig konkrete møder mellem unge fra Sydslesvig og Danmark. Det er tidligere sket gennem sydslesvigske børns ferieophold i Danmark, men denne aktivitet har gennem mange år været vigende, og der må derfor udvikles andre mødeformer. 

Den væsentligste forhindring for at sydslesvigske unge kommer på efterskole, er prisen. De følger de danske satser for tilskud til forældres egenbetaling, men forældre i Sydslesvig i gruppen med lavere
middelindkomst har ikke købe-
zzzkraften til at finansiere et skoleophold. Projektet stiller derfor 200.000 kr./år til rådighed som ekstra tilskud til denne gruppe, hvilket anslås at øge antallet af sydslesvigske efterskoleelever med 10-15.

Forældrene med

Besøgene på de danske efterskoler forløber fra fredag morgen til lørdag middag. Elever og lærere transporteres med bus til de efterskoler, der samarbejdes med, primært vest for Storebælt og syd for Kongeåen. Efterskolerne gennemfører, med stærk involvering af egne elever, et program, som giver de sydslesvigske elever et klart indtryk af, hvad et efterskoleophold indebærer. I programmet indgår samvær, fælles aktiviteter og undervisning. De sydslesvigske elever hentes af egne forældre om lørdagen, således at også forældrene får lejlighed til at se efterskolen og deltage i den afsluttende frokost om lørdagen. Efterskole er en ukendt skoleform i Tyskland, og det er derfor vigtigt at give forældrene et levende indtryk af skoleformens styrker. For at understøtte dette har Efterskoleforeningen og Grænseforeningen udarbejdet en brochure målrettet forældre i de danske skoler i Sydslesvig. Det er også Efterskoleforeningen og Grænseforeningen, som påtager sig opgaven at finde de efterskoler i Syddanmark, der ønsker at deltage i projektet.

- Det er et projekt, der vil medvirke til, at der kommer flere konkrete møder mellem unge fra Sydslesvig og Danmark, hvilket alt andet lige vil medvirke , at unge rigsdanskere får et bedre kendskab til Sydslesvig, hedder det fra Sydslesvigudvalget. 

Udo Jessen er dybt taknemmeligt for Sydslesvigudvalgets bevilling.

- At vi nu har mulighed for at sende alle børn i 7. klasse på en efterskole i et helt døgn er bare så fantastisk. Vi har et godt samarbejde med Grænseforeningen og Efterskoleforeningen og dette projekt er for os et hjertebarn. Takket være oplysningskampagner, arrangementer som efterskolernes dag og gratis prøveuger er der en voksende interesse for at tage på efterskole blandt vores unge. Med hjælp fra Sydslesvigudvalget kan vi løfte vores engagement på et helt nyt niveau. En hel årgang på efterskolebesøg inklusive mulighed for at informere alle forældre er en enestående chance. Skoleforeningen, Grænseforeningen og Efterskoleforeningen har virkelig grund til at være glade, siger Skoleforeningens formand.

Ved siden af at sende alle elever i 7. klasse i Sydslesvig på en dansk efterskole i 24 timer indgår der også i projektet »Mindretal på efterskole« at øge unge danskeres kendskab til mindretallet gennem skoleophold i Sydslesvig. 10. klasse i Danmark er frivillig og udnyttes af mange til f.eks. efterskoleophold. Skoleforeningen vil gøre en indsats for, at unge danskere kan bo hos en familie i mindretallet og tager deres 10. skoleår på en af de ni fællesskoler i Sydslesvig. 

Et spændende skoleår

Det vil give den danske elev et spændende skoleår med et stort skub til tyskkundskaberne og stor viden om det danske mindretal i Sydslesvig. Det vil samtidigt give vore elever et dansk input og understøtte vores formål at udbrede kendskabet til dansk sprog og kultur. Tiltaget skal markedsføres på uddannelsesmesser i Danmark.

For at maksimere udbyttet af efterskoleopholdet, for den enkelte elev og for mindretallet som helhed samt for at understøtte et tværgående netværk af sydslesvigske efterskoleelever, skal der i fremtiden ved hjælp af projektpengene gennemføres et formøde for eleverne, som skal afsted på efterskole, og et seminar med overnatning på Christianslyst for eleverne, når de vender tilbage til Sydslesvig. 

På formødet orienteres eleverne grundigt om det kommende skoleophold og om mindretallets forventninger til de unge, når de returnerer til Sydslesvig. 

- Vi ønsker over for de unge at markere, at den omfattende støtte naturligvis har et individuelt perspektiv, men også et fælles perspektiv med forventning om, at de unge efter efterskoleopholdet med deres forbedrede sprogkundskaber engagerer sig i mindretallets forskellige foreninger og aktiviteter. Vi vil desuden arrangere et efter-efterskole-seminar for hjemvendte sydslesvigere med henblik på at inspirere til aktiv deltagelse i foreningslivet og andre aktiviteter i mindretallet, hvor deres erhvervede danskkundskaber og kendskab til dansk kultur kan spredes til andre unge sydslesvigere, f.eks. gennem trænervirksomhed eller anden foreningsvirksomhed. På seminaret gøres der en indsats for at skabe et ”efter efterskolefællesskab”, f.eks. i form af en elevforening for sydslesvigske efterskoleelever, der vil engagere sig i oplysningsarbejdet om efterskoleophold til yngre årgange i Sydslesvig. Endvidere er seminaret en god mulighed for i fællesskab at drøfte, hvad et efterskoleophold betyder for den enkelte, hedder det i projektbeskrivelsen.