Studerende havde fokus på sproggrupperne

Pædagogstuderende lavede et feltstudie på Ingrid-Hjemmet

Ingrid Hjemmet

Tre studerende fra UC Syd var inden påske på Ingrid-Hjemmet i Flensborg for at arbejde med børnehavens sproggruppe. De studerende deltager på et engelsksproget kursus om pædagogikken i det flerkulturelle samfund. Ingrid-Hjemmet er en børnehave, der blandt andet udmærker sig ved sin flerkulturelle mangfoldighed i et multinationalt lokalområde.

Vekselvirkningen

De studerende, Jonas Friis, Helle Gallus og Anna Farkas fra Ungarn har været med i sproggruppen som deltagende observatører for at undersøge vekselvirkningen mellem sprog og kultur. Efter feltstudiet har de studerende bearbejdet deres indsamlede materiale og lavet en analyse af den selvvalgte problemstilling. På baggrund af analysen har de så planlagt nogle pædagogiske aktiviteter, som efterfølgende er blevet afprøvet i institutionens hverdag.
Blandt andet har de arbejdet med oplæsning af tekster, hvor nøgleordene bliver indlært på alle de sprog, der er repræsenteret i sproggruppen.
- Derigennem styrker vi tekstforståelsen. For hvis man ved, hvad ordet betyder på forældrenes hjemmesprog, er det nemmere at forstå den danske tekst, siger Jonas Friis.
- Vi har også brugt lyde til at forklare betydninger og snakket om børnenes kulturelle baggrund - for eksempel, at en ko jo ser anderledes ud forskellige steder i verden, siger Helle Gallus.
Ingrid-Hjemmet har en del børn med anden etnisk baggrund.

Danske statsborgere

- Disse børn er tit danske statsborgere, da deres fædre er født og opvokset i Danmark og har fået deres uddannelse der. Mødrene har så ikke fået opholdstilladelse i Danmark. Derfor har familierne valgt at bosætte sig i Flensborgs nordlige bydel, og valgt Ingrid-Hjemmet som børnehave til deres børn, fortæller børnehaveleder Sylvia Purrucker.
Børnene skal forholde sig til tre sprog; deres modersmål, tysk og dansk. Derfor etablerede Ingrid-Hjemmet i 2012 to sproggrupper, da sprogarbejdet kræver ekstra opmærksomhed i børnehavens dagligdag.
Børnene har altså behov for særlig sprogstimulering, og der arbejdes systematisk og bevidst med børnenes sprogtilegnelse.

Fokuserende indsats

- Det er ikke nok med en generel indsats - der er behov for en fokuseret indsats, som skal forebygge senere indlæringsvanskeligheder, siger Sylvia Purrucker. Sammenhængen mellem et godt sprogligt beredskab og senere læse- og skriftsprogtilegnelse understreger betydningen af at fokusere på sprogudvikling hos børnene. Et veludviklet og nuanceret sprog er en nødvendig og afgørende forudsætning for læring og for, at børnene kan indgå i det danske fællesskab og undervises på dansk i skolen.
For tiden har Ingrid-Hjemmet ti børn med andet modersmål end dansk eller tysk. Børnene har blandt andet en sproglig baggrund i Tyrkiet, Iran, Rusland, Ghana, Elfenbenskysten, Vietnam og Marokko.

Daniel Dürkop