Udvalg ser på bedre muligheder for skoler og daginstitutioner

Skoleforeningens styrelse har fokus på lærings- og undervisningsmiljø, sprog- og læseudvikling, undervisningsdifferentiering og inklusion

IMG_0564

SYDSLESVIG. Et udvalg under Skoleforeningens styrelse har igennem den seneste tid beskæftiget sig med undervisningsdifferentiering.

På styrelsesmødet i august fremlagde arbejdsgruppen et oplæg, der beskriver, hvordan Skoleforeningen i de kommende år skal intensivere arbejdet med at udvikle de professionelle læringsmiljøer for derved at styrke og udvikle børnenes læring og faglighed ud fra egne forudsætninger.

Indsatsområde

Overskriften for indsatsområdet er »Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden i daginstitutioner og skoler«. Det omfatter fire delområder: Lærings- og undervisningsmiljø, sprog- og læseudvikling, undervisningsdifferentiering og inklusion. Oplægget indeholder målbeskrivelser og overordnet nogle beskrivelser af tiltag, der skal iværksættes.

Målbeskrivelserne og tiltagene er bevidst beskrevet i generelle vendinger, da udmøntningen skal realiseres i dialog med institutioner og mange forskellige aktører herunder ledere, pædagogisk råd, samarbejdsråd, elevråd, børnehave- og skolepædagogiske råd.

Udskoling skal tages op

Udvalget foreslår endvidere, at emnerne udskoling, it i undervisningen og PPR s samarbejde med forældre, herunder børn med særlige behov, tages op på kommende styrelsesmøder for at give styrelsesmedlemmerne en grundviden om de nævnte områder. Udvalget vil efterfølgende tage specifikke problemstillinger op i sin videre behandling.

Indsatsområdet »Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden« etableres for at udvikle det professionelle læringsmiljø for derved at styrke og udvikle børnenes og elevernes læring og faglighed ud fra egne forudsætninger.

Med henblik på de fire delområder handler det i forhold til Lærings- og undervisningsmiljø om at styrke samarbejde og dialog i institutionerne, herunder samarbejdet om den pædagogiske- og faglige udvikling i arbejdet med mål- og handleplaner.

Handleplaner

På området sprog og læseudvikling er det vigtigt, at daginstitutionerne fortsætter med at øge børnenes sproglige og læseforberedende kompetencer, udvikler individuelle handleplaner som opfølgning på sprogvurderinger i daginstitutionerne. I skolerne skal der fortsat arbejdes målrettet med elevernes sprog- og læsekompetence i alle fag

Undervisningsdifferentiering er et af de vigtige tiltag i Skoleforeningen lige for tiden. I indskolingen (1. og 2. klasse) udvikles der ud fra elevernes individuelle behov og forudsætninger forskellige læringsmiljøer, så den fleksible indskolingsfases muligheder udnyttes så optimalt som muligt. I grund- og fællesskolens 3. til 6. klasse ser arbejdsgruppen et vigtigt indsatsområde i at styrke indsatsen for undervisningsdifferentiering ved at udvikle lærernes faglige - og didaktiske kompetence og dermed styrke elevens mulighed for at nå de faglige mål ud fra egne forudsætninger.

Liniefagsuddannede lærere

De samme krav stilles til undervisningen i fælleskolens 7. til 10. klasse. Det er målet, at undervisningen i alle fag foretages af lærere med linjefagsuddannelse i faget.

I forhold til inklusion skal der udarbejdes en model for institutionerne, der på et sagligt og fagligt grundlag muliggør inklusion.

Skoleforeningen deltager aktivt i denne proces ved, at der i medarbejdersamtaler og på regionale ledermøder sættes fokus på lederens rolle som pædagogisk leder i forhold til at styrke den løbende dialog, evaluering og opfølgning på målfastsættelsen i institutionen, at der ved gensidig information sikres kontinuitet i overgange fra institution til institution, at handleplanen for børn og elever med adfærdsproblemer integreres som et fundament og redskab for konfliktløsning. Der skal også udarbejdes en handleplan for, hvordan sprogvejledere kan understøtte sprogpædagogiske tiltag i daginstitutionerne.

Udvalget for sprog og læsning konstitueres på ny og udvikler nye tiltag for området. Der iværksættes læseskub, der nedsættes en arbejdsgruppe, der iværksætter initiativer, hvor evalueringer viser, at der er et behov.

Evaluering

I forhold til Undervisningsdifferentiering skal der gennemføres en statusevaluering af den fleksible indskolingsfases implementering ved grundskolerne. Alle grundskoler skal have udarbejdet et koncept for den fleksible indskolingsfase. Der oprettes kurser i undervisningsdifferentiering for lærere. Dækningsgraden af, i hvor mange klasser og fag, der undervises af linjefagslærere, skal undersøges. På baggrund af resultatet udarbejdes der en handleplan i forhold til målsætningen.

Daniel Dürkop