Stort lektiehjælps-projekt på Duborg-Skolen

Elever og lærere er gået sammen om at give lektiehjælp på skolen en gang om ugen.

Dkflalekiehjælp5

FLENSBORG. Eleverne får ofte ikke det ud af lektierne, som lærerne håber. Nogle elever synes, lektierne er for svære, andre synes, at de ikke giver tilstrækkeligt med faglige udfordringer. Det skaber problemer for eleverne, og det skaber problemer for lærerne i timerne, hvor eleverne sidder med meget forskellige forudsætninger.

En undersøgelse på Duborg-Skolen i Flensborg har vist, at eleverne gennemsnitligt laver en halv times lektier om dagen.

- Men lærerne forventer halvanden times lektier hver dag, derfor har vi gjort os nogle tanker om, hvordan vi styrker indsatsen på dette område, siger Morten Meisner.

Hjælp på forskellige måder

Tankerne er mundet ud i projektet »Lektiehjælp«, et pitstop i skolehverdagen.

Hver tirsdag i 7. og 8. time tilbydes der forskellige former for lektiehjælp til alle elever i 7. årgang til 13. årgang. 45 af skolens egne elever og 17 lærere står til rådighed for at hjælpe både, når det handler om konkrete lektier, tilegne sig basisviden i crash-kurser lektiegrupper, læsesal eller skriveværksteder. I alt er der syv forskellige tilbud.

Læsesalen er for de elever, der ønsker at bruge denne dobbelttime i lektiearbejde til på egen hånd at lave en opgave eller sætte sig ind i et emne. Til skriveværkstedet kommer elever, der ikke har fået afleveret skriftlige hjemmeopgaver. Her vil det blive organiseret således, at de lærere, der har opsynet, har fag, der gør dem i stand til i givet fald i en vis udstrækning at vejlede eleverne. Crash-kursene henvender sig først og fremmest til de elever, der har grundlæggende problemer i stofområder, som klassens øvrige elever er ude over, og som derfor har brug for en sammenhængende præsentation af deres problemområde.

I Uni-kurserne søger eleverne særlige faglige udfordringer, der rummer en mere dybtgående eller fagligt omfattende beskæftigelse med et bestemt tema, end den der finder sted i den normale klasseundervisning og i hverdagens lektiearbejde. Det er et tilbud til elever, der søger at udvikle særlige faglige talenter.

Forskellige behov

Baggrunden for at arbejde med syv forskellige måder at tilbyde lektiehjælp på er, at elevernes behov er mangfoldige, både afhængigt af, hvilken elev vi tænker på, og afhængigt af, hvilke fag denne elev har.

Fordelen ved dette pitstop-baserede lektiearbejde er, at eleverne oplever, hvorledes skolen tager lektiearbejdet alvorligt - dels ved at afsætte skoletid til det, dels ved at afsætte lærere til det.

Hvor læreren hidtil i en vis udstrækning var henvist til at opfordre eleven til at gå hjem og finde ud af det, så giver dette tilbud mulighed for, at læreren henviser eleven til denne mulighed for at klare sit faglige problem.

Til fordelene hører også, at en af de store svagheder ved at gøre lektier til en ensom beskæftigelse derhjemme - den svage elevs isolation med vedkommendes faglige problemer og deraf følgende følelse af udsigtsløshed når det gælder lektiearbejdet ophæves ved at stille tid til rådighed for hjælp, dels fra andre elever og dels fra lærere.

Styrke eleverne

Man kan i den daglige undervisning skrue op og ned for lektiemængden, men lektier er også mere eller mindre avancerede forstadier til selvstændig studieaktivitet. Derfor er et systematisk, skolebaseret lektiearbejde såvel et her-og-nu orienteret svar på mange elevers vanskeligheder med stoffet og de dertil hørende lektier, og et tilbud til de gode elever om at gribe muligheden for at udfordre sig selv. Begge aspekter munder ud i, at dette initiativ kan siges at være et program for udvikling og styrkelse af alle elevers studiefærdigheder. En kvalitet der hører til et af de mest centrale krav, som der stilles til dagens og fremtidens studenter.

Daniel Dürkop