Skoleforeningen vil i dialog om efterskoler

Styrelsen i Dansk Skoleforening ser gerne, at 10. klasse på en efterskole kan indgå i sydslesvigsk skoleforløb. Sagen skal drøftes med undervisningsministeriet.

DKFLUEfterskoledag _2

 SYDSLESVIG. Det bliver mere og mere eftertragtet hos mindretallets unge at komme på efterskole i Danmark. Sidste år søgte 43 elever mod nord, og i år er antallet steget til 60. Sammen med de 60 elever, der går på den sydslesvigske efterskole, Ladelund Ungdomsskole, benytter 120 elever sig altså af dette tilbud.

Desværre opdager nogle elever, der er taget på efterskole efter 9. klasse, først når de vender tilbage til Sydslesvig, at de som regl ikke kan fortsætte i 11. årgang på en af de to gymnasieoverbygninger i Flensborg eller Slesvig. Efterskolerne i Danmark opfylder nemlig normalt ikke de krav, det slesvig-holstenske undervisningsministerium stiller til undervisningen i 10. klasse. Det er derfor op til de to rektorer på gymnasierne at vurdere, om en elev efter 10. klasse kan få dispensation og alligevel fortsætte i 11. årg. For at gøre det er der en række krav, der skal opfyldes.

Mere brugervenlig

- Kravene står nærmere beskrevet på de to gymnasiers hjemmesider. Men vi skal måske gøre informationerne mere brugervenlige og sende dem ud til alle de elever, der søger på efterskole, sagde Anders Molt Ipsen på Skoleforeningens seneste styrelsesmøde.

I sidste skoleår fik over halvdelen af de 25 elever der søgte om dispensation, også lov til at fortsætte i 11. årg, men afdelingsleder Olaf Runz gjorde det klart, at man ikke på forhånd kan love eleverne og deres forældre, at de kan fortætte i 11. årg efter efterskolen.

- Hvis man har gode karakter efter 9. årgang i Sydslesvig, kan fremvise gode karakterer fra den danske efterskole og har en god bedømmelse i forhold til uddannelsesparathed, så er der gode chancer for at få dispensation, sagde Olaf Runz.

De lovkrav, der gør sig gældende, er, at når en elev har valgt at tage på efterskole efter afsluttet 9. klasse ved en af Skoleforeningens fællesskoler, vil han normalt ikke kunne optages i gymnasiets 11. årgang, men vil skulle fortsætte sin skolegang i fællesskolens 10. klasse. Baggrunden herfor er delstatens optagelsesregler til gymnasieoverbygningen, som Skoleforeningen er forpligtet til at følge som en del af den statslige anerkendelse.

I al korthed går disse regler ud på, at man enten kan »oprykkes« fra fællesskolens 10. til en 11., eller »optages« med en realeksamen (efter 10.). En »udenlandsk« 10. klasse berettiger ikke til oprykning eller optagelse, medmindre den er blevet godkendt af undervisningsministeriet i Kiel.

Undtagelser

Hvis denne godkendelse ikke foreligger, har en elev, der har været ude efter 9. klasse ikke andet end afgangspapirer fra 9. klasse. En optagelse i gymnasiets 11. årgang efter fællesskolens 9. er dog ikke tilladt. Undtagelsesvist, under forudsætning af, at det drejer sig om en elev, hvis faglige standpunkter ligger markant over gennemsnit, kan gymnasiets rektor dog dispensere herfra. Skoleforeningen støtter efterskoleophold efter samme regler som i Danmark, fordi det er værdifuldt og giver eleven mange udviklende oplevelser og kompetencer, og et dansksprogligt løft. Alle sydslesvigske elever, der ikke har været berettiget til støtte i Danmark har da også fået økonomisk støtte til efterskoleopholdet fra Dansk Skoleforening.

Stor forståelse

I Skoleforeningens styrelse var der stor forståelse for, at forældrene ønskede, at deres børn kunne fortsætte i 11. årg. efter efterskoleopholdet. Der var enighed om, at Skoleforeningen skal gå i dialog med det slesvig-holstenske undervisningsministerium, for at undersøge mulighederne for, at der kan laves nogle faste rammer til, hvordan efterskoleophold i 10. klasse kan indgå i det normale skoleforløb i de danske skoler i Sydslesvig.

- Det er jo et stykke dansk kultur, som vores børn har godt af, sagde styrelsesmedlem Åse Jørgensen.

Olaf Runz benyttede derfor lejligheden i sidste uge til at nævne efterskole-emnet overfor den slesvig-holstenske undervisningsminister Wara Wende, da hun var på besøg på den danske skole i Store Vi. Her blev der aftalt, at man snart vil sætte sig sammen med embedsfolkene for at se på sagen.

Daniel Dürkop