Skoleforeningen tager et nyt tilløb i karaktersagen

Skoleforeningen vil udstede dansk eksamen.

Efter at Skoleforeningen ikke kunnet vinde lydhørhed for sine argumenter i karaktersagen og der sættes spørgsmålstegn ved om de sydslesvigske eksamener er danske, anmoder foreningen nu om at kunne få bemyndigelse til at udstede danske studentereksamensbeviser.

Udstedelsen af danske eksamensbeviser, som vil være en ny måde at håndtere problemstillingen på, vil være forbundet med en række fordele: eksamenspapirerne er på dansk, ingen misforståelser ved optagelse, de tildelte niveauer fremgår klart, og karaktergennemsnittet er entydigt og permanent.

Det betyder, at de sydslesvigske dimittender ved optagelse betragtes som danske og ikke som tyske. Der er således tale om en løsning, der anerkender, at mindst 3 år i danske daginstitutioner og 13 år i danske skoler ikke kan behandles på samme måde, som et tilsvarende forløb et vilkårligt sted i Tyskland. Skoleforeningens mål er derfor en dansk-anerkendt sydslesvigsk studentereksamen. Afgangseleverne får en »dual degree« forstået på den måde, at de får et slesvig-holstensk studentereksamensbevis og et dansk-sydslesvigsk studentereksamensbevis. En »dual degree« er en løsning, der tager udgangspunkt i det danske mindretals særlige situation og det faktum at to tredjedele af studenterne efterfølgende søger videregående uddannelse i Danmark.

Det vil efter Skoleforeningens mening ikke være nødvendigt at ændre reglerne i den danske bacheloradgangsbekendtgørelse som allerede nu tilgodeser uddannelser på Færøerne, Grønland og de to sydslesvigske gymnasier.

Daniel Dürkop