Mobning er stadig en del af for mange danske børns hverdag

Nye tal fra Dansk Center for Undervisningsmiljøs (DCUM) trivselstermometer viser, at for mange børn stadig oplever problemer med mobning i deres hverdag.

I dag offentliggør DCUM de nyeste resultater om danske elevers trivsel fra Termometret. 88 pct. af eleverne i 7.-10. klasse svarer »nej« til, om de er blevet mobbet i dette skoleår, og for elever i 4.-6. klasse er tallet på 80 pct. Dermed er det fortsat et stort flertal, der ikke oplever mobning, og det tal er nogenlunde uændret i forhold til DCUMs tidligere opgørelser.

- Selv om der er tale om et mindretal, er der fortsat alt for mange børn, der oplever mobning. Det er vigtigt hele tiden at bekæmpe mobning på alle måder og sikre, at elever bliver gladere for at gå i skole. Derfor har vi gjort netop trivsel til et af tre klare mål i forbindelse med folkeskolereformen, siger den danske undervisningsminister Christine Antorini.

Nye mål

Der skal derfor udvikles klare og obligatoriske indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden. Indikatorerne skal danne grundlag for det nye mål for trivsel i folkeskolen. Der er i den forbindelse nedsat en ekspertgruppe, som skal afklare trivselsbegrebet og medvirke til at udvikle spørgsmål om elevernes trivsel i tæt samarbejde med forskere fra SFI.

Der er udover trivselsmålingen en række andre initiativer i reformen, der skal sikre, at elevers trivsel forbedres. Der er bl.a. nedsat en ekspertgruppe om ro og klasseledelse, der er i gang med at beskrive eksisterende forskning og viden om klasseledelse og indsamle redskaber til at udvikle klasseledelse som elever, lærere, pædagoger, forældre og kommuner kan bruge i deres hverdag.

Derudover er en omfattende forskningskortlægning om trivsel på vej. Kortlægningen skal skabe overblik over den dokumentation, der allerede findes om, hvordan elevernes trivsel kan øges. Det skal give ledere, lærere og pædagoger inspiration til, hvad der fungerer i praksis.

På baggrund af forskningskortlægningen bliver der udarbejdet en publikation, som kan hjælpe lærerne med, hvordan de kan fremme og sikre trivslen blandt eleverne på skolerne.

Om analysen

Tallene er fra DCUMs spørgeskemaværktøj Termometeret, som det er frivilligt for skolerne at anvende, og er gennemført i 2013. Tallene er baseret på i alt 131.943 elevbesvarelser. Da DCUM har taget en ny version af Termometeret i brug fra 2013, er spørgsmålene ændret i forhold til de foregående år. Der kan derfor ikke foretages direkte sammenligninger mellem disse tal og foregående års tal.

Daniel Dürkop