Der skal ses på alternativer

Skoleforeningens fællesråd vedtog tordag aften en resolution, som opfordrede styrelsen til at finde alternative, yderligere indtægtskilder og besparelser, så skolelukninger af økonomiske grunde kan undgås.

Dkflafællesra ̊dsmøde -282117670

Skoleforeningens fællesråd tog torsdag aften et yderligere skridt hen imod afgørelsen om, hvordan strukturen i institutionslandskabet kommer til at se ud. På et ekstraordinært fællesrådsmøde diskuterede forældrerepræsentanterne de ledetråde, som er baggrund for det udspil om strukturændring, som Skoleforeningens styrelse kom med i oktober. Desuden vedtog de en resolution til styrelsen.

Skoleforeningens formand lagde ud med at indrømme, at forløbet i forhold til strukturændringsudspillet ikke har været optimalt.

- Det beklager vi, og derfor lægger vi op til, at vi her i fællesrådet skal give os den tid, der er nødvendig for at komme frem til det bedste resultat for Dansk Skoleforening som helhed, sagde Udo Jessen.

Og det er netop derfor, at mødet på A. P. Møller Skolen skulle handle om ledetrådene.

- Vi har ikke tidligere kunnet diskutere vore bud på ”Ledetråde” med jer – men det håber vi meget, at I vil bruge en god del af aftenens gruppearbejde på. Vi vil gerne i aften starte med at diskutere og samle op på ideer, forslag og meget andet, når vi diskuterer ledetråde, struktur, økonomi og solidaritet, sagde Udo Jessen. 

Økonomi

Skoleforeningens formand kom også ind på de spørgsmål til Skoleforeningens håndtering af egen økonomi, som er blevet stillet fra forskellige sider.

- Skoleforeningen kontrolleres løbende af såvel dansk revision, som er statsautoriseret og efter statens regnskabsregler. Revisionen går også på effektivitet og sparsommelighed, ikke bare på om kassen stemmer. Der er også en tysk revision, i sidste ende med reference til Landesrechnungshof. Ingen af disse har hidtil sat spørgsmålstegn ved vores økonomihåndtering. Men for at vise tydeligt, at vi har lyttet og tager til os, vil vi bede vores danske revisionsfirma,  der efter vores mening gennem de seneste år har opbygget et stort kendskab til os, om en udtalelse i forhold til nogle af de spørgsmål I rejser, herunder kompetencerne i vores økonomihåndtering. Derudover så vil vi indhente et tilbud, fra et eksternt konsulentfirma, på, hvad en sådan grundig analyse vil koste. Og på baggrund af de informationer vil vi beslutte, hvordan vi går videre med den del, sagde Udo Jessen.

Et flertal af 34 imod 31 fællesrådsmedlemmer vedtog på mødet en resolution, fremsat af en gruppe forældre, som opfordrede styrelsen til at finde alternative, yderligere indtægtskilder og besparelser, så skolelukninger af økonomiske grunde kan undgås. Undersøgelsen bør bl.a. omfatte alle dele af mindretallet, især forældre, lærere samt medlemmer af mindretallet, der ikke har børn i institutionerne. Samtidig gav resolutionen udtryk for, at den nuværende institutionelle struktur ønskes bevaret.  I resolutionen kræves der ukonventionelle tænkemåder og foranstaltninger samt omprioriteringer. De ambitiøse pædagogiske mål skal muligvis reduceres, og hastigheden af udbygningen af vuggestuerne mindskes. Alle parametre bør tages i betragtning for at bevare skolerne og dermed sikre grundlaget for det lokale mindretal, hedder det i resolutionen.

Resolution

- Vi vil have en undersøgelse af økonomien i Skoleforeningen og diskutere, om ledetrådene er det vi vil. Vi skal kigge på strukturen, men det skal ikke være en hovsaløsning på grund af besparelser. Vi skal have et solidt beslutningsgrundlag for at træffe denne her beslutning, sagde Åse Jørgensen fra Kobbermølle, som er valgt som fællesrådsmedlem på Duborg-Skolen.

Under debatten af resolutionen var der uenighed om, hvordan den skulle læses, at der i resolutionen står, at den nuværende institutionelle struktur ønskes bevaret.

- De fleste ting, der står i resolutionen, kan vi fint gå med til, for de er allerede skubbet i gang, sagde styrelsesmedlem Søren Harnow Klausen. Han var dog af den opfattelse, at formuleringen »at den nuværende institutionelle struktur ønskes bevaret« var for indskrænkende i forhold til den videre proces. Men både Åse Jørgensen og andre fællesrådsmedlemmer afviste, at denne formulering skulle læses som et forbud mod at tale strukturændringer i processen.

I gruppearbejdet diskuterede fællesrådsmedlemmer både de ledetråde, som er grundlag for strukturændringsudspillet og kom med ideer til, hvordan Skoleforeningens økonomi kan forbedres.

Mere viden

Flere fællesrådsmedlemmer efterlyste viden om, hvordan man er kommet frem til ledetrådene, det vil sige, hvilke pædagogiske og sociale principper og kriterier de bygger på. Der var også stor usikkerhed om det talmateriale, som er blevet udleveret: Der er mange ting, der udløser flere spørgsmål fordi, Skoleforeningen er så stor en virksomhed og har et så kompleks økonomi, var der en der sagde.

Der blev også efterlyst solidaritet fra den tyske og den danske stat.

- Det er jo, fordi Skoleforeningen gang på gang kommer i klemme mellem to forskellige samfund med hver deres overenskomster og regler.  Men Skoleforeningen har ikke de beføjelser, som lande har. Derfor burde Danmark og Tyskland regulere deres tilskud sådan, at de kan dække over de overenskomster, som bliver forhandlet i de to lande, sagde et fællesrådsmedlem.

Der var også flere steder et håb om, at en ekstern konsulentundersøgelse ville kunne pege på nye muligheder. Samtidig var der en frygt for, at en sådan  undersøgelse hurtigt kan komme til at koste flere hundrede tusind euro.

Udo Jessen og Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen var efter mødet enige om at trække en positiv konklusion.

- Både formanden og jeg er i vores taler imødekommet meget af den opgave, vi har fået igennem resolutionen. At der ikke er så meget forståelse for, at man endnu ikke har fået alle svarene på de mange spørgsmål, og at der fortsat er påstande om, at tingene er helt forkerte, må vi imødegå i det kommende oplysningsarbejde. Jeg læser resolutionen sådan, at fællesrådet mangler oplysninger for at kunne komme med en endelig beslutning, sagde Lars Kofoed Jensen.

Skoleforeningens forvaltning samler nu tilbagemeldingerne fra grupperne og de spørgsmål, der er kommet i et katalog, som skal besvares og sendes ud i løbet af de næste uger.