Fællesrådsmøde

Herved indbydes til ordinært fællesrådsmøde.

Faellesraadsmoede
Sted:
Jaruplund Højskole, Lundweg 2, 24976 Handewitt
Start:
torsdag 9.10.2014 kl. 19.00
PDF:
Protokolfaellesraadsmoede141009
 

Dagsorden

 1. Valg af mødeleder og protokolfører
 2. Meddelelser
 3. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 20. marts 2014
 4. Beretninger for skoleåret 2013/2014. Direktionens beretning er vedlagt som bilag
 5. Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning
 6. Valg af formand og næstformand
 7. Orientering om indsatsområdet ”Sprog og læsning”
 8. Karaktergivning i grundskolen - se bilag
 9. Orientering om
  a) indsatsen for at styrke undervisningsdifferentiering som et grundlæggende princip
  b) den nye skolelovs bestemmelser vedr. ydre og indre differentiering i fællesskolens 7. - 10. klassetri
 10. Eventuelt.

Venlig hilsen

Sign. Per Gildberg

HUSK: Fællesrådsmedlemmer, der ikke kan deltage i mødet, bedes videregive indbydelsen til suppleanten