Fællesrådsmøde

Skoleforeningen indbyder til ordinært fællesrådsmøde.

Faellesraadsmoede
Sted:
A. P. Møller Skolen
Start:
torsdag 28.3.2019 kl. 19.00
PDF:
Protokol Faellesraadsmoede 28 Marts 2019
 

Herved indbydes til ordinært fællesrådsmøde

torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00
på A. P. Møller Skolen, Fjordallee 1 i Slesvig.

Dagsordenen vil omfatte følgende punkter:

1.    Valg af mødeleder og protokolfører
2.    Live-streaming af fællesrådsmøderne på Facebook.
       Fællesrådet skal tage stilling til, om man vil tillade live-streaming
3.    Godkendelse af protokollat fra det ekstraordinære fællesrådsmøde den
       19. februar 2019
4.    Skoleforeningens regnskab for finansåret 2018; gennemgang, afstemning
        - se bilag
5.    Ekstern undersøgelse
       Der er følgende tre muligheder:
       1.Ekstern undersøgelse ved vore revisorer (BDO) – som supplement til
       og udvidelse af den årlige revision
       2.Ekstern undersøgelse under 100.000 € - elastik 20% - BDO inviteres
       ikke til at byde
       3.Ekstern undersøgelse mellem 100.000 og 221.000 €.
6.    Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2019 – revideret;
       gennemgang, afstemning - se bilag.Under dette punkt også 
       orientering om Skoleforeningens anlæg og likviditet
7.    Kort orientering om
       a) Ung Genforening 2020
       b) Evalueringsskemaer
       c) 10. klasse i Sydslesvig
8.    Styrelsens mandat til strukturdebatten – drøftelse og afstemning.
       Hvilket af nedenstående mandater skal Styrelsen gå ind i debatten med?
       1.Mange foreninger
       Grundlæggende ønskes foreningsstrukturen bevaret – men samarbejdet
       søges udviklet både i politisk og i økonomisk forstand. Skoleforeningen
       skal derfor arbejde for at samarbejdet i Samrådet udvikles og at
       Samrådet bliver det officielle talerør for mindretallet – også hvis
       det betyder, at udtalelsen afspejler et flertal og ikke alle
       foreningers mening.

       2.Afklaringer
          Skoleforeningen skal – uden at tage endelig stilling til sin position -
          medvirke til, at der foretages en juridisk afklaring af organisations-
          mulighederne – med evt. økonomiske konsekvenser. Skoleforeningen
          opfordrer til, at forvaltningscheferne i samarbejde afdækker evt.
          effektiviseringsmuligheder og økonomiske potentialer.

       3.Én forening
          Skoleforeningen skal arbejde for en samling af mindretallet i én
          demokratisk organisation – hvis dette er juridisk muligt og økonomisk
          forsvarligt. Skoleforeningen skal derfor også være forholdsmæssigt
          medfinansierende (dvs. ca.75 %) af en strukturundersøgelse.
9.       Meddelelser
10.     Eventuelt.

Mødet er åbent.

Sign. Udo Jessen