Sprogvurderinger

Alle daginstitutioner har siden 1. januar 2012 foretaget mindst én sprogvurdering af hvert barn i løbet af barnets tid i daginstitutionen, ligesom institutionerne en gang om året evaluerer den enkeltes sprogindsats ved hjælp af et fælles spørgeskema.

Evalueringerne viser, hvor en yderligere sproglig indsats er påkrævet, og hvor mere viden og støtte til målrettet sprogarbejde – for eksempel i form af relevant videreuddannelse – er ønsket. Resultaterne fra sprogvurderingerne indgår i pædagogernes videnspulje med henblik på et fokuseret opfølgningsarbejde.

Status juli 2015

Som supplement til daginstitutionernes arbejde med sprogvurderingsmaterialet TRAS – tidlig registrering af sprogudvikling har vi sammen med vores sprogvejledere kunnet udarbejde et supplerende materiale. Materialet hedder »TRAS- sproget på vej« og muliggør en mere målrettet iagttagelse af begge vores børns sprog. Dvs. pædagogen kan se hvordan dansk og tysk dukker op i børns sætninger, hvordan sprogene dermed supplerer hinanden og ser på hvor langt barnet er i dets aktuelle aktive sprogfase. Materialet har blandt andet fokus på udtalen – her får pædagogen viden om hvordan barnet eksempelvis udtaler det bløde danske »d« og også hvordan det tyske »ch« eller også »sch« er på plads.  Materialet ser også på hvordan barnet i forhold til alder og udvikling producerer sætninger som »Papa kører med bilen af Arbeit« eller »Ich soll spise«. Her ser pædagogen hvordan barnet leger med ord og sætninger på begge sprog for derved efterhånden mere og mere tilegner sig dansk. Dette blandingssprog kaldes i aktuelle sprog-forskningssammenhænge for »intersprog« og sætter børnenes sproglige kreativitet positiv i centrum. Barnets sprog er aldrig forkert – men netop godt på vej.

Blomsten