Ide og formål

Om baggrunden for Skoleforeningens miljø- og energiarbejde

Måden, vi mennesker omgås miljøet og energiresourcerne på, har stor indflydelse på klodens klima og dermed vores liv. Mange års menneskelig aktivitet, fx udretning af floder, rovdrift på regnskove, brug af skadelige gasser i industrien, anvendelse af plante- og insektgifte og meget mere, har medført, en natur i ubalance. Forandringen af Klodens klima hører til blandt de største udfordringer, menneskene står overfor.

Siden 1992 har Agenda 21 sat fokus på klodens miljø. Agenda 21 indebærer aktivi-teter for at skabe et bæredygtigt miljø i hele verden i det 21. århundrede. Der er på verdensplan taget en række initiativer med det formål at øge forståelsen for miljøet i befolkningen samt at ændre vores vaner, så jorden bliver mindre belastet. Det er globale aftaler som Kyoto-aftalen, det er aftaler på EU- og regionalt plan - helt ned på institutionelle og private områder – sådan som det også  gælder for vores egen miljø- og energipolitik for Skoleforeningen.

I 1996 udvalgte Dansk Skoleforening for Sydslesvig fire sydslesvigske skoler til at deltage i et samarbejde kaldet ”Skole og Energi.” Sønder Brarup Danske Skoles del-tagelse førte til deltagelse i Grønt Flag - Grøn Skole projektet.

I oktober 2003 blev emnet taget op i Fællesrådet. Det førte i april 2004 til vedtagelse af en miljø- og energipolitik, der er en del af Skoleforeningens vedtægter. Et energi-udvalg blev etableret med udgangspunkt i en åben arbejdsgruppe i oktober 2003. Det består af 13 medlemmer og skoledirektøren som koordinator.

Udvalget har blandt andet iværksat, at forskellige institutioner blev kontaktet i 2005 for at afsøge mulighederne for finansiering af projekter og formidling af miljøemner i for børn og unge. Håndbogen ”Bæredygtighed i Børnehøjde” blev anskaffet og ligger parat til udlån til børnehaver og skoler.

Den første pædagogiske udarbejdelse er en powerpoint-præsentation henvendt til børnehaver og grundskoler. ”Mågeskrig” startede med et lille bidrag til Skole-foreningens tidsskrift ”Fokus”. Se under knappen "Mågeskrig".

I november ansatte Skoleforeningen en energikonsulent, ingeniør Nis Krog. Han arbejder blandt andet med styring af varmeforbrug på de mange institutioner, miljøkurser for pedeller og pedelhjælpere og  decentrale kraftværker.

På forældrelørdagen den 25.3.2006 blev energiudvalgets arbejde præsenteret. Fremover sætter energiudvalget fokus på samarbejde med skoler og børnehaver, synliggørelse af miljøarbejdet blandt andet via hjemmeside, miljøprojekter, konkurrencer som gulerod til øget engagement og samarbejde med Skoleforeningens energiingeniør.

»Den ene generation planter træerne, den anden sidder i skyggen.«

(kinesisk ordsprog)