Forenings- struktur

Hos os er det medlemmerne, der sætter rammerne, og medlemmerne, der vælger de styrende organer. Herved sikres, at det enkelte medlem i foreningen har størst mulig indflydelse.

 

I Dansk Skoleforening for Sydslesvig er det medlemmerne, der sætter rammerne for indhold, struktur og udvikling. De styrende organer er Skoleforeningens fællesråd og styrelse. Både Fællesrådet og Styrelsen bliver valgt af medlemmerne. Derigennem sikres, at det enkelte medlem i foreningen har størst mulig indflydelse på Skoleforeningens beslutninger.

Fællesrådet

Fællesrådet træffer beslutninger om Skoleforeningens vedtægter og målsætning, driftsbudget og regnskab samt forskellige andre overordnede forhold angående Skoleforeningens virksomhed. Fællesrådets medlemmer vælges lokalt i skolekredsene, der hver består af en skole og de tilhørende børnehaver.

Styrelsen

Styrelsen er Skoleforeningens politiske ledelse og varetager foreningens interesser. Den træffer blandt andet beslutninger om daginstitutionernes og skolernes virksomhed, godkender læseplaner og kontrollerer Direktionens arbejde. Styrelsen vælges blandt Fællesrådets medlemmer fra i alt ni valgområder, et valgområde for hver af de ni fællesskoler med tilhørende daginstitutioner og grundskoler.


Direktionen

Direktionen er foreningens administrative og forretningsførende ledelse og har til opgave at gennemføre de beslutninger, Fællesrådet og Styrelsen træffer. Den har det pædagogiske og administrative tilsyn med daginstitutionerne, skolerne og de øvrige institutioner.

Samarbejdsråd

Alle daginstitutioner og skoler har et samarbejdsråd. Skolernes samarbejdsråd har til opgave at drøfte og fastsætte principper for blandt andet skolens virksomhed, samarbejdet mellem skole og hjem, underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, samt skolens ordensregler og værdisæt. Samarbejdsrådet godkender skolens budget og har indstillingsret, når der skal ansættes en ny leder. Skolernes samarbejdsråd består af forældrerepræsentanter, repræsentanter for de pædagogiske medarbejdere og på de større skoler repræsentanter for eleverne. På daginstitutionerne fungerer samarbejdsrådene på tilsvarende måde.