Fællesrådets regler

I foreningens vedtægter beskrives Fællesrådet på følgende måde:

§ 10 Fællesrådet

(1) Som repræsentativt organ varetager Fællesrådet de opgaver, som i henhold til § 32 BGB er tillagt foreningers generalforsamling ("Mitgliederversammlung").

(2) Fællesrådet består af delegerede, der er valgt i de enkelte skolekredse. I hver skolekreds vælges en delegeret og en personlig suppleant for hvert påbegyndt antal skoleelever og daginstitutionsbørn på 100 i skolekredsens område. Afgørende er elev- og børnetallet ved begyndelsen af det skoleår, hvor valg finder sted. Suppleringsvalg til Fællesrådet kan finde sted i løbet af valgperioden. Der indkaldes til møde med mindst en uges varsel, og der skal indkaldes med valg af delegerede til Fællesrådet som et hovedpunkt på dagsordenen. Ethvert medlem af skolekredsen er berettiget til at deltage i valget af delegerede til Fællesrådet. Skoleforeningens lønnede medarbejdere er ikke valgbare.

(3) Ved hver skolekreds skal skolekredsens medlemmer indkaldes til møde i valgåret (jf. § 17). Til dette møde, der afholdes i månederne februar, marts eller april, indkaldes med mindst én uges varsel, og der skal indkaldes med valg af delegerede til Fællesrådet som et hovedpunkt på dagsordenen. Hvert medlem har én stemme.

(4) Ved skolekredse, hvor der vælges mere end én delegeret til Fællesrådet, vælger disse af deres midte en delegeret, som er ansvarlig for, at skolekredsens medlemmer holdes orienteret om Fællesrådets arbejde, og som ved valgperiodens udløb foranlediger afholdt nyvalg af skolekredsens delegerede til Fællesrådet. Ved skolekredse med kun én delegeret er denne ansvarlig for orienteringen og for nyvalg.

§ 11 Fællesrådets opgaver

(1) Fællesrådet træffer især beslutning om

 • foreningens vedtægter
 • foreningens målsætning
 • oprettelse og nedlæggelse af daginstitutioner, skoler og andre institutioner efter forslag udarbejdet af Styrelsen og Skoledirektionen
 • principper for optagelse af børn i foreningens daginstitutioner og skoler
 • skolesystemets organisation (skolestrukturforhold)
 • regler, som tilgodeser forældrenes og elevernes medindflydelse i Skoleforeningens institutioner
 • medlemmernes kontingent
 • Skoleforeningens driftsbudget og regnskab
 • forældrebidrag til forskellige opgaver

(2) Fællesrådet træffer endvidere beslutning om overordnede principper for

 • daginstitutionernes arbejde
 • undervisning og opdragelse i skolerne
 • skolernes timefordelingsplaner
 • formålsformuleringer for skolens forskellige fag
 • specialundervisningen og anden specialpædagogisk bistand
 • skolens bedømmelse af elevernes arbejde
 • fastlæggelse af det ugentlige antal undervisningsdage
 • lejrskolevirksomhed, klasserejser, erhvervspraktikperioder, skoleudveksling
 • ordensregler for skolerne

(3) Fællesrådet drøfter foreningens anlægsopgaver.

§ 12 Fællesrådets møder

(1) Fællesrådet afholder ordinært møde i september-oktober måned samt i februar-marts måned.

Ved mødet i september-oktober skal følgende punkter være bestanddel af dagsordenen: Formandens og direktørens beretninger for det forløbne år, drøftelse af beretningerne, godkendelse af formandens beretning.

Ved mødet i februar-marts skal følgende punkter være bestanddel af dagsordenen: Drøftelse af foreningens anlægsopgaver, drøftelse og godkendelse af driftsregnskabet og driftsbudgettet.

Der indkaldes til ekstraordinært fællesrådsmøde med mindst to ugers varsel, når det med motiveret dagsorden forlanges af 10 af de delegerede til Fællesrådet eller af mindst 3 styrelsesmedlemmer. Der kan kun træffes afgørelse om emner, der er sat på dagsordenen sammen med indkaldelsen.

Fællesrådets møder er åbne for Skoleforeningens medlemmer og for andre interesserede. I særlige tilfælde kan Fællesrådet beslutte, at et fællesrådsmøde gennemføres som et lukket møde, eller at enkelte dagsordenspunkter behandles i et lukket møde.

(2) Styrelsen indkalder til Fællesrådets møder med mindst to ugers varsel. Der indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Denne fastsættes af Styrelsen. Der kan kun træffes afgørelser om emner, der er sat på dagsordenen sammen med indkaldelsen.

(3) Fællesrådets møder ledes af en mødeleder, som vælges af de stemmeberettigede. Over møderne føres en protokol. Et protokollat fra det enkelte møde fremsendes underskrevet af protokolføreren senest 3 uger efter det pågældende møde til Fællesrådets medlemmer og fremlægges til godkendelse på det følgende fællesrådsmøde. Mindretals standpunkter skal protokolleres. Efter godkendelsen underskrives protokollatet desuden af formanden og næstformanden.

(4) Direktøren deltager i Fællesrådets møder med taleret, men uden stemmeret. Repræsentanter for Skoleforeningens lønnede medarbejdere deltager med taleret i Fællesrådets møder efter regler, som fastsættes af Fællesrådet.

(5) Fællesrådet vedtager en forretningsorden for Fællesrådets møder/virksomhed.

(6) Hvert medlem af Fællesrådet har én stemme. Der kan ikke stemmes ved hjælp af fuldmagt. Ved forfald overdrages stemmeretten til den personlige suppleant.